Aktualizace podmínek konání bohoslužeb a dalších shromáždění CČSH

Aktualizace podmínek konání bohoslužeb
a dalších shromáždění CČSH


na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078
o přijetí krizového opatření v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu


1. Na základě výše uvedeného usnesení vlády platí s účinností od čtvrtka 22.
října 2020 do úterý 3. listopadu 2020 zákaz volného pohybu osob
a nařízení
omezení kontaktu s jinými osobami na nezbytně nutnou míru s tím, že
s výjimkou členů společné domácnosti a zaměstnanců jednoho zaměstnavatele
je možné pobývat na veřejně přístupných místech
nejvýše v počtu 2 osob.


2. Z tohoto důvodu není možné v uvedeném období konat veřejné bohoslužby ani
jiná církevní shromáždění – jednání rad starších, biblické hodiny apod.


3. Výjimka platí pro
zajištění individuální duchovní péče a služby, kterou
mohou vykonávat i jiné osoby než zaměstnanci církve a je možné ji poskytovat
i jinde než v kostele.


4. Dále platí výjimka pro
svatby a pohřby, kterých se může účastnit maximálně
10 osob, a pro
návštěvy hřbitova. Analogicky je možné za dodržení
předepsaných podmínek (nošení roušky, dezinfekce rukou a rozestupy
nejméně 2 metry) v počtu maximálně 2 osob (s výjimkou členů domácnosti)
navštěvovat
kolumbária.


V Praze dne 22. října 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha – správce církve
Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR