Žalm Davidův

1
Hospodin je můj pastýř,
nic mi neschází.
2
Na zelených loukách mi dává spočinout,
ke klidným vodám mě přivádí,
3
mou duši obnovuje,
po stezkách spravedlnosti vodí mě
pro jméno své.
4
I kdybych měl jít údolím stínu smrti,
ničeho zlého se nebojím,
neboť ty se mnou jsi:
tvůj prut a tvá hůl mě konejší.
5
Před zraky protivníků
stůl mi prostíráš,
hlavu mi olejem potíráš,
můj kalich přetéká.
6
Dobro a láska mě budou provázet
po všechny dny mého života,
zůstávat budu v domě Hospodinově
po dlouhý, věčný čas.