O NAŠÍ OBCI

Náboženská obec Církve československé v Semilech byla založena  v r. 1920, avšak státně schválena až 11. dubna 1930, před tímto datem byli semilští věřící příslušníky N.O. v Turnově. První bohoslužby se konaly počátkem roku 1921 v obecní kapli v Chuchelně.

Pro bohoslužby pak v počátku sloužila přednášková síň městské radnice, od roku 1928 sál podmoklické sokolovny, po r. 1931 chodba v prvním patře nové podmoklické školy.

Dlouho věřící toužili po vlastních bohoslužebných prostorách. Snažili se nalézt vhodné místo pro stavbu kostela a shromažďovali prostředky na její realizaci. Jejich úsilí došlo svého naplnění v roce 1938. 8. května byl položen základní kámen a již 18. září téhož roku mohl být nový sbor, slavnostně otevřen. Zdárně a v takto krátké době se dílo podařilo dokončit díky neuvěřitelné aktivitě stovek věřících, kteří nejenže mezi sebou konali rozsáhlé finanční sbírky, ale především se svou prací na vlastní stavbě podíleli. Obdiv si zaslouží i farář, Jan Štukbauer, za jehož působení bylo toto dílo uskutečněno.

Sbor, který nese jméno prvního patriarchy Církve ČS husitské Dr. Karla Farského, byl postaven podle návrhu architekta Vladimíra Krýše z Turnova. Při stavbě bylo využito moderních technologií betonu a skla.  Zvenčí upoutá pozornost 24 metrů vysoká železobetonová věž se zvonem. Interiér je velmi jednoduchý, o to působivěji však vynikne lamelová klenba vzepjatá do lomeného oblouku ve výši 5 metrů nad sborem o rozměrech 10 x 15 metrů. Motiv lomeného oblouku se zde ostatně opakuje vícekrát.

Roku 1958 byly v hlavní lodi instalovány dva reliéfy od akademického malíře Vladimíra Komárka: „Mistr Jan Hus na kazatelně“ a „Karel Farský v zamyšlení nad Písmem sv.“ Od roku 1990 je nad kněžiště umístěna figurální plastika „Žehnající Kristus“, jejímž autorem je akademický sochař Jan Mastník.

V 70. a 80. letech se podařilo realizovat několik větších oprav sboru – budova dostala novou střechu i fasádu a bylo zavedeno plynové vytápění. Proměnou prošel také interiér hlavní lodi. V roce 1986 byla v prvním poschodí budovy upravena zimní modlitebna. Dnes je zde kancelář farního úřadu a prostor pro setkávání dospělých i dětí při nejrůznějších příležitostech. Malá modlitebna je zřízena v suterénu budovy.

V letech 2002 – 2003 mohla být díky finančnímu daru Nadace B. J. Horáčka Českému ráji uskutečněna generální oprava celého objektu. Sponzorskými dary přispělo také Město Semily a stavební firma BAK a. s. Trutnov, která rekonstrukci provedla. Do sbírek na veškeré opravy tohoto sboru věnovalo svůj dar i mnoho drobných anonymních dárců.

Při celkové rekonstrukci, bylo přebudováno též kolumbárium, pro jehož důstojné umístění byly vyčleněny samostatné prostory v chrámové předsíni.

Rok 2006 pak přinesl dokončení zbývajících prací v prostorách kúru a úplnou opravu varhan.

V následujících letech pak byly realizovány některé drobnější opravy a úpravy, především v suterénu budovy, kde se kromě malé modlitebny nachází také technické zázemí a prostory v nichž se shromažďují věci na diakonickou sbírku pro potřebné.

20. září 2016 byl Sbor Dr. Karla Farského v Semilech prohlášen kulturní památkou.

V blízké budoucnosti bychom rádi přikročili k úpravě přilehlé zahrady, tak, aby mohla plnit svou estetickou funkci a současně sloužit jako další příjemné místo pro setkávání dětí i dospělých.